Reglament municipal del normalització lingüística de Betxí

REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BETXÍ

Aprovat Ple de l’Ajuntament de Betxí en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 1989.
Acord publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 70, de 13 de juny de 1989.

Article primer.

1. El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar a l’àmbit de l’actuació municipal de l’Ajuntament de Betxí, el que disposa l’article seté de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

2. Els objectius del present Reglament són els següents:

    a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i usar el Valencià.
b) Fomentar la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els actes de la vida ciutadana.
c) Donar efectivitat a l’ús del Valencià.
d) Normalitzar l’aplicació del Valencià en l’àmbit de l’administració local de l’Ajuntament de     Betxí.

Article segon.

1. El Valencià és la llengua pròpia del municipi de Betxí. Tots els betxinencs tenen el dret de conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit amb les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics.

2. Les manifestacions de pensament o voluntat i els actes orals o escrits, públics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminació si són expressats totalment o parcialment en Valencià, i produeixen plens efectes administratius o jurídics igual com si fossen expressats total o parcialment en castellà. Per consegüent, pel que fa a l’eficàcia, no poden ser objecte de cap mena de dificultat, d’ajornament, de requeriment de traducció ni de cap altra exigència.

Article tercer.

1. Els acords que aprove l’Ajuntament de Betxí s’hauran de redactar en Valencià i en Castellà.

2. Tindran eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents, impresos i formularis municipals redactats en Valencià.

Article quart.

1. La redacció de tots els documents públics es farà en Valencià.

2. En els expedients iniciats a instància de part, si hi havia altres interessats que així ho sol.licitaven, l’administració municipal de l’Ajuntament de Betxí haurà de comunicar-los allò que els afecte en l’idioma demanat, Valencià o Castellà.

3. En els expedients iniciats d’ofici, es procedirà igualment.

Article cinqué.

1. Els serveis públics que tinguen relació directa amb el públic hauran d’estar atesos per funcionaris que tinguen un coneixement suficient de Valencià per atendre amb normalitat la funció que els siga encomanada.

Article sisé.

1. L’Ajuntament de Betxí ha de promoure el Valencià en els mitjans i canals de comunicació propis, tals com el butlletí d’informació municipal, els anuncis publicitaris, els bans, els avisos per megafonia, etc., fins assolir una normalització total.

2. La producció editorial de l’Ajuntament de Betxí es farà, com a norma general, almenys el cinquanta per cent, en Valencià.

Article seté.

1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Betxí haurà, en la mesura de les seues possibilitats, mitjançant campanyes, subvencionar les activitats de tota mena relacionades amb el foment del valencià, com ara cursos de valencià per a adults, o qualsevol altra manifestació social de normalització lingüística.

2. El sol.licitant de la subvenció haurà d’aportar un informe favorable d’un organisme o institució competent en matèria ortogràfica (tals com la Conselleria d’Educació, la Càtedra de l’Institut de Batxillerat, etc.)

3. El contribuient subvencionat per posar un rètol en valencià haurà de mantenir-lo amb caràcter estable i permanent.

Article vuité.

1. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, l’Ajuntament de Betxí valorarà el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques, d’acord amb els principis d’ús del valencià previst en aquest Reglament.

2. Als efectes de l’apartat anterior serà mèrit el coneixement del valencià per als llocs de treball de l’Ajuntament.

Article nové.

1. A fi d’actualitzar els coneixements dels funcionaris i treballadors que conformen actualment la plantilla de l’Ajuntament de Betxí, la direcció de la institució municipal organitzarà cursos de reciclatge permanents, als quals hauran d’assistir, dins l’horari laboral, aquells funcionaris que requereixen el reciclatge en relació al coneixement del valencià, o se primarà si aquest reciclatge és fora de l’horari laboral.

2. L’Ajuntament de Betxí informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades per a què col.laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del valencià en les retolacions, anuncis, impresos de tota mena, així com en les comunicacions orals.

L’Ajuntament de Betxí demanarà que la presència del valencià al càrrer no siga menys visible que la del castellà.

Article desé.

1. A tots els topònims del terme municipal de Betxí es respectarà la forma tradicional d’anomenar-los.

Article onzé.

1. Els rètols, cartells i indicacions existents als immobles, dependències i serveis municipals hauran d’estar escrits en valencià.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen bens de propietat municipal, tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’escriuran en valencià.

Article dotzé.

1. Els rètols de la via pública destinats a informar els transeünts la col.locació dels quals siga de competència municipal, seran redactats en valencià, exceptuant aquells noms propis que tinguen forma castellana.

Article tretzé.

1. L’Ajuntament de Betxí haurà de comptar amb consignació pressupostària per a facilitar les tasques i objectius propis de la normalització lingüística.

Annexos

1. El present Reglament entrarà en vigor fins a aconseguir la total implantació.

2. Una vegada aprovat aquest Reglament es donarà la difusió corresponent per a coneixement de tothom.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies