Justificació del programa

El Programa per a l’Animació i Promoció de l’Educació de Persones Adultes es va crear per Decret 7/1985 de 28 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 21-02-85). La seua finalitat era satisfer en la mesura que es puga, les necessitats d’alfabetització i formació permanent dels valencians, així com a fi de contribuir en la causa de la democratització i justícia social reinserint en els canals de l’educació i la cultura tots els ciutadans que manquen dels elements suficients per a integrar-se en condicions d’igualtat en la societat de què formen part.

Aquest Programa es va dissenyar situant als ajuntaments al lloc central de la direcció del projecte de l’Educació Permanent dels seus ciutadans basant-se en: 

 • Els ajuntaments entossudits en la tasca de democratització, participació i benestar social dels seus ciutadans desenrotllen multitud d’activitats que sense haver-se definit explícitament com incloses en un programa d’educació permanent d’adults poden considerar-se com a parts importants d’aquest, i amb el sentit ampli amb el qual es definixen els objectius per a un projecte d’aquest tipus. Entre aquestes activitats es poden triar a manera de referència les accions en esports, animació sociocultural, serveis socials, joventut, tercera edat, educació, formació ocupacional, etc.

 • L’Ajuntament és el que millor coneix les necessitats educatives i culturals de la població a qui representa i és el que més fàcil té la coordinació i aprofitament de totes les accions i recursos disponibles en la seua localitat.

 • L’adult necessita obtindre respostes immediates a les seues necessitats vitals, tasca de difícil resolució des d’altres àmbits més allunyats de la situació problemàtica municipal.

L’ORDRE de 31 de maig de 1985 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV 18-07-85) va establir els requisits per a la creació de Centres, possibilitant als ajuntaments d’una banda la cessió de locals a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la creació de centres; o l’autorització d’ensenyaments per als Programes municipals d’Educació d’Adults.

La Resolució de 8 de gener de 1986 de la Direcció General d’Educació Bàsics i Ensenyaments especials (DOGV de 5-3-86), va desenrotllar els criteris per a portar a terme els Programes públics, municipals i privats d’EPA, destacant que:

 • La tasca dels d’aquests hauria de ser com un focus d’animació de tot tipus d’activitats culturals i formatives d’acord amb les necessitats dels adults per ells atesos, per a això es donarà especial atenció als ensenyaments ocupacionals, a la formació tendent a l’ocupació, a la realització d’activitats culturals obertes a l’entorn i a l’orientació escolar i professional de l’alumnat.

 • L’alumnat dels programes d’EPA havia de tindre complits els 16 anys abans del 31 de desembre del curs que sol·licitara la matrícula.

Les tres àrees fonamentals d’incidència de l’Educació Permanent d’Adults són:

 • La formal, amb ensenyaments reglats que poden portar a l’obtenció de títols (Certificat d’Escolaritat, Graduat Escolar).

 • La no formal, amb tot tipus d’activitats educatives i culturals.

 • La de formació ocupacional, amb el desenrotllament de cursos i tallers dirigits a la promoció de l’ocupació.

La Resolució de 25 d’abril de 1988, de la Direcció General de Centres de Promoció Educativa, va autoritzar impartir ensenyaments d’EPA al Programa Municipal de BETXÍ.

La Llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes, ve a referendar la importància que la formació de persones adultes té en la LOGSE, en establir que el sistema educatiu tindrà com a principi bàsic l’educació permanent, i dedicar-li el títol III on s’establixen els objectius i les directrius generals de l’educació de persones adultes.

Les actuacions de la formació de persones adultes es contemplen en les següents àrees:

 • Formació orientada a garantir a totes les persones adultes una educació bàsica i facilitar l’accés als distints nivells del sistema educatiu.

 • Formació orientada a l’exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes, així com a la participació social.

 • Formació orientada al desenrotllament personal i a la participació en la vida cultural.

 • Formació ocupacional, orientada al desenrotllament professional que facilite la inserció, l’actualització i la promoció laboral.

 • Formació social orientada a la inserció, al desenrotllament comunitari, a la cohesió social i a l’atenció de persones adultes amb necessitats especials.

  Aquestes actuacions anteriors s’articulen per mitjà del desenrotllament dels següents programes formatius:
 • Programes d’alfabetització i programes per a adquirir i aconseguir la formació bàsica.

 • Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l’obtenció de titulacions que possibiliten l’accés al món del treball i als diferents nivells educatius, per mitjà de modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l’aprenentatge de les persones adultes.

 • Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.

 • Programes per a la preparació de l’ingrés de les persones adultes a la universitat, per mitjà de la superació d’una prova específica.

 • Programes que promouen el desenrotllament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral, i la formació mediambiental.

 • Programes de formació ocupacional que, responent als objectius i a les finalitats d’aquesta Llei, afavorisquen l’orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenrotllament d’iniciatives formatives que fomenten l’ocupació.

 • Programes d’iniciació al treball, d’actualització i reconversió de les professions.

 • Programes socials d’integració d’immigrants i de minories ètniques que desenrotllen la cohesió social, així com programes socials dirigits a persones amb dificultats subjectives de contractació.

 • Programes que afavorisquen la integració en la societat de les persones amb minusvalideses físiques i psíquiques, la seua possibilitat de formació i el seu desenrotllament professional que promoga l’accés al món del treball.

 • Programes que orienten i preparen per a viure el temps d’oci d’una forma creativa.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies