Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i un número de regidors no superior al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell.

Règim de sessions:

A partir de l’exercici 2023, les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebraran tots els dijous, llevat que es tracte d’un dia inhàbil, en aquest cas la Presidència de la Junta decidirà el dia de celebració atenent a la conveniència i conciliació dels seus membres.  (Decret de l’alcaldia núm. 2023-0840, de 22/06/2023)

Composició:

Sr. Luís Manuel Martín Ruíz de la Hermosa.
Sr. Alfred Franch Remolar.
Sr. Juan Manuel Moreno Fernández.
Sra. Núria Meneu Nebot.

Atribucions:

Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions i les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

De conformitat amb la resolució de l’alcaldia núm. 2023-0841, de data 22/06/2023, correspondrà a la Junta de Govern Local:

Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’alcaldia:

1r. L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

2n. Les competències de l’Alcaldia com a òrgan de contractació dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre anys (eventuals pròrrogues incloses).

*Seguiran sent competència de l’Alcaldia: Els contractes d’obres de valor estimat inferior a 40.000,00 euros, i de serveis i subministraments el valor estimat dels quals siga inferior a 15.000,00 euros, i sempre que no excedisca la seua durada a un any, és a dir els contractes menors.

3r. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió de conformitat amb la competència anteriorment esmentada.

4t. La competència per a la celebració dels contractes privats (excepte els que tinguen un valor estimat inferior a 15.000,00 euros, i sempre que no excedisca la seua durada a un any, que competirà a l’Alcaldia), així com l’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats anteriorment.

5è. Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

6è. Concedir i denegar llicències ambientals.

7è. Concedir i denegar llicències d’obres i usos provisionals quan estiguen permeses per la legislació vigent.

8è. Declarar la caducitat de llicències, concedides per la Junta de Govern Local, a què fa referència el punt anterior.

9è. Clausurar establiments i instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la concedida.

10è. Autoritzar les llicències d’autotaxi i la resta d’actes administratius relacionats amb aquest servei públic prestat per particulars.

11è. L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats que siguen competència de l’Alcaldia.

12è. Aprovar projectes d’organització municipal.

13è. Prendre raó de les resolucions judicials i ordenar-ne l’execució, si escau.

14è. Incoació i resolució d’expedients de Responsabilitat Patrimonial.

15è. La competència per la qual s’ostenta la condició d’òrgan ambiental i territorial municipal.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies