Socorristes aquàtics i monitors de natació en la Piscina Municipal

Documents de la convocatòria

Formació d’una bossa d’ocupació destinada a la contractació laboral temporal de socorristes aquàtics i monitors de natació en la Piscina Municipal de Betxí.

Documents de la convocatòria:

Bases de la convocatòria

Persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses

Resultat de la valoració de mèrits


Descripció:

L’objecte de les presents bases és la regulació del procediment per a la configuració d’una bossa d’ocupació de socorristes aquàtics i monitors de natació, per a prestar serveis en la piscina municipal durant la temporada d’estiu, mitjançant contracte laboral temporal.

La jornada de treball es realitazarà conforme a les necessitats del servei, així com les característiques i peculiaritats horàries assignades al lloc de treball que ocupe la persona aspirant, de conformitat i d’acord amb l’estructura municipal vigent en cada moment.

El salari serà de 1.218, 44 euros bruts mensuals, en funció del temps efectivament treballat.

Procediment de selecció:

El procés selectiu serà el de concurs, ateses les característiques tècniques del treball i l’especificitat de la titulació exigida per al seu exercici, i consistirà en la valoració dels mèrits que s’al.leguen i acrediten en el moment de presentar la sol·licitud. La puntuació obtinguda servirà per a establir l’ordre resultant dels aspirants.

Vigència de la bossa:

La present bossa tindrà una vigència mínima de dos anys.

Requisits:

Les persones aspirants hauran de reunir els següent requisits referits a l’últim dia de termini de presentació d’instàncies.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d’una dels restants membres de la Unió Europea o d’aquells estats als que siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes de la previstos en la llei estatal que regula esta matèria.

b) Tindre complits 18 anys d’edat i no excedir d’aquella en què es puga accedir a la jubilació forçosa en el Règim General de la Seguretat Social.

c) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o acomplides les condicions per a obtindre el document acreditatiu de la citada titulació en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies.

d) Estar en possessió del títol de Socorrista aquàtic, lliurat per la Federació de Socorrisme i Salvament o per qualsevol altre organisme o institució, que habilite per al socorrisme en piscines, a què es refereix el Decret 255/1994, de 7 de desembre, de la Generalitat Valenciana.

e) No patir malaltia, ni estar afecte per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions, o que les impossibilite.

f) No estar incurs en causa d’incompatibilitat o incapacitat prevista en les Lleis i Reglaments que resulten d’aplicació, ni haver estat separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici d’ocupacions públiques per resolució judicial.

g) No tindre antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.

Requisits específics:

Monitor de Natació:

h) Títol de Monitor de Natació i Activitats aquàtiques oficialment reconegut.

Termini de presentació de sol.licituds:

Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria se dirigiran al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Betxí, mitjançant model general d’instància, que es podrà obtenir en la web municipal, presentant-se en el Registre General d’Entrada d’este, o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de 15 dies, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Bases:

Bases de la convocatòria

Documentació a aportar:

En les instàncies s’haurà d’indicar expressament s’opta a una o a les dos bosses d’ocupació, i s’acompanyarà la documentació següent:

– Fotocòpia compulsada del DNI.

– Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria.

– Documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs, mitjançant documents originals o fotocòpies confrontades.

– Justificant original del pagament de les taxes.

– Declaració responsable sobre absència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual.

– Drets d’inscripció: 12’04 euros, que seran únics, tant si la persona aspirant opta a una o a les dos bosses convocades.

Models de documentació:

Model de sol.licitud general (proves selectives)

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies