Bossa de monitors/animadors de temps lliure per a l’Escola d’Estiu de l’Ajuntament de Betxí

Formació d’una bossa de monitors/res / animadors/res de temps lliure, que col·laboraran en l’organització i desenvolupament de les activitats de l’Escola d’Estiu de l’Ajuntament de Betxí.

Documents de la convocatòria:

Bases de la convocatòria

Persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses (correcció)

Resultats

Resultats de la valoració de mèrits


 

Dades de la convocatòria:

Formació d’una bossa de monitors/res / animadors/res de temps lliure, que col·laboraran en l’organització i desenvolupament de les activitats de l’Escola d’Estiu de l’Ajuntament de Betxí.

Descripció:

Els treballs es duran a terme mitjançant la concessió d’una beca, i estaran supervisats i coordinats per l’Escola de Formació de Persones Adultes i l’Escola Infantil Pequelar de l’Ajuntament de Betxí.

El número de beques variarà en funció del número de menors inscrits en l’activitat.

La quantia de la beca serà de 650 euros, per la duració total de l’Escola.

Procediment de selecció:

El procés selectiu serà el de concurs.

Vigència de la bossa:

La present bossa tindrà una vigència de caràcter bianual, amb efectes fins que, en el seu cas, s’aprove la pròxima convocatòria.

Requisits:

Les persones aspirants que desitgen participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents:

a) Tindre complits 18 anys.

b) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells Estats als que, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes en què esta es trobe definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
c) Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent, o en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, així com com qualsevol dels següents altres títols específics: Certificat de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil, o Animador de Temps Lliure Juvenil, lliurat o homologat per l’IVAJ, Tècnic Superior en Animació Sociocultural (TASOC), Tècnic Superior Animació d’Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), Tècnic Superior d’Educació Infantil o Magisteri.
d) No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions, o que les impossibilite.

e) No tindre antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.

f) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

g) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Termini de presentació de sol.licituds:

Les instàncies es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, durant 15 naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria de les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

Bases:

Bases de la convocatòria

Documentació a aportar:

A la sol·licitud s’afegirà la documentació següent:

a) Fotocòpia DNI.

b) Còpia compulsada de la titulació exigida.

c) Currículum.

d) Justificants en originals o fotocòpia compulsada dels mèrits que s’al.leguen i que s’especifiquen en la base sisena.

e) Si procedeix, indicació en la sol·licitud i/o declaració expressa responsable de l’aspirant de que posseeix veïnatge administratiu en el municipi de Betxí.

f) Declaració responsable sobre l’absència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual.

Models de documentació:

Model de sol.licitud general (proves selectives)

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies