Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i un número de regidors no superior al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell.

Règim de sessions:

A partir de l’exercici 2022, les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebraran tots els dijous, a les 13.30 hores, llevat que es tracte d’un dia inhàbil, i en aquest cas es traslladarà la sessió al següent dia hàbil a la mateix hora.  (Decret de l’alcaldia núm. 2021-1451, de 15/12/2021)

Composició:

Salvador Rius Castellano

En Raül Soria García

Núria Meneu Nebot

Yolanda Milla Alcalà

Atribucions:

Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions i les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

De conformitat amb la resolució de l’alcaldia núm. 2020-1153, de data 12/11/2020, correspondrà a la Junta de Govern Local:

Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’alcaldia:

a) L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seues atribucions.

b) Les següents atribucions que per la present resolució li queden delegades:

1.- Concertar operacions de tresoreria atribuïts a l’alcaldia per les disposicions legals vigents.

2.- Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

3.- Les següents contractacions competència de l’alcaldia: els contractes d’obra de valor estimat igual o superior a 40.000 euros, i de serveis i subministrament l’import del qual resulte superior als 15.000 euros/anuals.

4.- L’adquisició de béns i drets competència de l’alcaldia.

5.- Concedir i denegar llicències ambientals.

6.- Concedir i denegar llicències d’obres i usos provisionals quan estiguen permeses per la legislació vigent.

7.- Declarar la caducitat de llicències, concedides per la Junta de Govern Local, a què fa referència el punt anterior.

8.- Clausurar establiments i instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la concedida.

9.- Autoritzar les llicències d’autotaxi i la resta d’actes administratius relacionats amb aquest servei públic prestat per particulars.

10.- L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats que siguen competència d’alcaldia.

11.- Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

12.- Aprovar els procediments administratius que es tramiten per mitjans electrònics (art. 14 ordenança reguladora de l’administració electrònica).

13.- Aprovar la documentació d’impuls d’administració electrònica i, en particular: el document de política de seguretat de la informació (article 11 RD 3/2010), document de política d’identificació i signatura electrònica (article 18 RD 4/2010), document de política de gestió documental i arxiu electrònic (article 21 RD 4/2010), document de protocols / procediments de digitalització, document de protocols / procediments de el cicle de vida de documents i expedients electrònics, document de política de segellat de temps, qualsevol altre que s’estime necessari per a la millor cobertura legal del desenvolupament del procediment electrònic local.

14.- Aprovar projectes d’organització municipal.

15.- Prendre raó de les resolucions judicials i ordenar la seua execució, en el seu cas.

16.- Incoació i resolució d’expedients de Responsabilitat Patrimonial.

17.- La competència per la que s’ostenta la condició d’òrgan ambiental i territorial municipal.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies