Normativa municipal

La legislació vigent atribueix als ajuntaments la capacitat per a desenvolupar, en el marc de les seues competències, allò que estableix la legislació autonòmica i estatal. Posem a la vostra disposició les ordenances i reglaments aprovats per l’Ajuntament de Betxí.

Consulta prèvia

Modificació d’ordenances

Per tal de procedir a la modificació de determinades Ordenances Fiscals, es fa necessari donar compliment a l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, sent necessari celebrar tràmit de “Consulta Popular”, que permeta que els veïns i veïnes, associacions i demés interessats, siguen protagonistes en la citada redacció, podent formular o suggerir idees per a la modificació de la disposició, al marge de les qüestions reglades en la normativa estatal.

Ordenances i reglaments

Ordenances classificades per títol

Administració electrònica de l’Ajuntament de Betxí. BOP núm. 124 – 15/10/2020

Aigua potable: Reglament del servei de subministrament d’aigua potable. BOP núm. 84 – 11/07/1996

Ajudes econòmiques municipals d’emergència. BOP núm. 25 – 26/02/2013

Animals domèstics i de companyia: tinença

Animals de companyia. Prohibició d’accés a edificis municipals.

Animals potencialment perillosos: tinença

Arxiu Municipal de Betxí: reglament de règim interior

Biblioteca Pública Municipal: reglament

Casals: ordenança reguladora. BOP núm. 18 – 10/02/2011

Centre d’oci de la tercera edat: reglament de règim interior. BOP núm. 16 – 05/02/2011

Consell de Cultura i Patrimoni de Betxí. Reglament. BOP núm. 25 – 26/02/2013

Consell Escolar Municipal . Reglament. BOP núm. 17 – 09/02/2012

Cremes: Pla local de cremes

Dades: creació, supressió i modificació de fitxers de dades de caràcter personal

Defensor/a de la ciutadania de Betxí: Estatut. BOP núm. 147 – 08/12/2022

Honors de l’Ajuntament de Betxí

Horts urbans ecològics

Igualtat. Pla d’igualtat entre dones i homes de Betxí, 2019/2024

Igualtat. Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Betxí, 2024-2027

Líquids residuals: regulació d’abocaments

Mercat ambulant: venda fora d’establiment permanent

Mercat interior: reglament

Mosquit tigre. Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre

Normalització lingüística: reglament

Participació ciutadana: reglament

Piscines municipals: reglament de funcionament

Premis de l’esport: bases dels premis anuals

Programa TIC TAC (préstec de miniordinadors)

Publicitat directa a les bústies

Punt Labora. Pròrroga del conveni

Recollida de residus urbans i neteja viària: reglament del servei

Seguretat de la Informació de l’Ajuntament de Betxí: Reglament. BOP núm. 151 – 17/12/2022

Serveis socials. Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials

Solars: neteja i tancat

Teatre Municipal: normativa d’ús

Telefonia mòbil: instal·lació i funcionament

Trànsit, circulació i seguretat vial

Valoració documental: reglament de la comissió

Generals

Ordenança reguladora de les contribucions especials

Ordenança sobre publicitat directa a les bústies

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals

Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Betxí

Impostos

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre Béns Immobles. BOP núm. 151 – 17/12/2022

Impost d’Activitats Econòmiques

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Impost Municipal sobre construccions, instal·lacions i obres. BOP núm. 76 – 17/06/2023

Preus públics

Preu públic per subministrament de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

Preu públic per realització de tallers nadalencs

Preu públic per la realització d’activitats en l’Escola d’Estiu

Preu públic per la prestació del servei de publicitat en el Butlletí d’Informació Municipal

Preu públic per assistència i cessió de les instal·lacions del Teatre Municipal de Betxí

Preu públic per la prestació de serveis de subministrament d’aigua per a reg i de manteniment d’elements d’ús comú dels horts urbans de l’Ajuntament de Betxí

Preu públic per la venda de llibres editats per l’Ajuntament de Betxí

Taxes

Taxa per prestació de serveis d’activitats esportives i ús d’instal.lacions esportives municipals

Taxa per la realització d’activitats esportives en l’Escola Municipal de Futbol Base

Taxa sobre el servei de cementeris

Taxa per clavegueram

Taxa per lliurament de documents administratius

Taxa per entrada de vehicles a través de voreres, reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

Taxa per atorgament de llicències municipals d’ocupació

Taxa per participació en proves selectives

Taxa per prestació del servei d’ensenyaments especials en establiments docents municipals

Taxa per la prestació del servei de retirada o immobilització de vehicles

Taxa per prestació del servei de veu pública

Taxa per recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans

Taxa per tramitació de llicències urbanístiques

Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic

Taxa per utilització privativa del domini públic en favor d’empreses explotadores de serveis

Taxa per utilització privativa d’edificis i instal.lacions municipals per a la celebració de matrimonis

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies